Algemene voorwaarden ‘Vereniging van Opleidingsbedrijven Metaal’

De algemene voorwaarde op deze pagina gelden voor alle overeenkomsten die OpleidingsBedrijf Metaal afsluit met betrekking tot cursussen, trainingen en opleidingen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Voor uw eigen administratie kunt u een pdf met deze algemene voorwaarden downloaden via deze button.

ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De artikelen 1 tot en met 6 en 13 tot en met 15 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die het OpleidingsBedrijf Metaal doet, op alle overeenkomsten die het sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn met betrekking tot het geven van cursussen, trainingen en opleidingen. Op alle aanbiedingen die het OpleidingsBedrijf Metaal doet, op alle overeenkomsten die het sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn ten behoeve van alle andere werkzaamheden, zijn de artikelen 1 tot en met 12 van toepassing.
1.2 Het OpleidingsBedrijf Metaal wordt aangeduid als het OBM. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW, voor zover BTW-plichtig.
2.2 Als opdrachtgever aan het OBM gegevens verstrekt, mag het OBM uitgaan van de juistheid hiervan en zal het OBM zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt het OBM de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte rapporten, software, (cursus)materiaal en/of (cursus)informatie enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van het OBM ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van het OBM niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan het OBM een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Prijswijziging
4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is het OBM gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, mits de nakoming van de verplichtingen door het OBM nog niet is voltooid.
4.2 Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van het OBM of op een door het OBM aangewezen rekening.
5.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 8 dagen na factuurdatum.
5.3 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan het OBM verschuldigd. De rente bedraagt minimaal 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een
volle maand.
5.4 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever aan het OBM alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,-. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
5.5 Als het OBM in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die het OBM in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
5.6 Klachten over declaraties dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bij het OBM te worden ingediend. Daarna vervalt het recht om te reclameren.

Artikel 6: Toepasselijk recht en forumkeuze
6.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.
6.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van het OBM neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingende recht. Het OBM mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.

BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR HET UITVOEREN VAN
OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht
7.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitgevoerd door medewerkers van het OBM of derden, die door het OBM worden ingeschakeld.
7.2 Het OBM zal zich inspannen opdrachten met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Het OBM staat echter niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogde resultaat. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt
uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.
7.3 De opdracht wordt vervuld conform het overeengekomen tijdschema. De termijnen in het overeengekomen tijdschema worden door het OBM bij benadering vastgesteld.
7.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van het OBM krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.

Artikel 8: Aanpassingen van de opdracht
8.1 Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien:
– zich wijzigingen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht voordoen;
– de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist.
8.2 De volgende omstandigheden geven in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen:
– relevante wijziging van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;
– relevante wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht;
– extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de opdracht noodzakelijk blijken.

Artikel 9: Verplichtingen opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever dient zich jegens het OBM als een goed en zorgvuldig opdrachtgever te gedragen. Hij is gehouden om alle gegevens van het OBM vertrouwelijk te houden, voor zover deze gegevens als vertrouwelijk aan opdrachtgever bekend zijn of voor zover opdrachtgever redelijkerwijs kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens hem aan het OBM verstrekte inlichtingen, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen. Hij vrijwaart het OBM voor aanspraken van derden ter zake van deze inlichtingen, gegevens en beslissingen.
9.3 Opdrachtgever is verplicht het OBM binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij in de adviezen een tekortkoming van het OBM daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust geweest moet zijn.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
10.1 Het OBM heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als het door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
10.2 Onder omstandigheden die niet door het OBM te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van het OBM niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen en/of machines, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen.
10.3 Het OBM is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding
van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 11: Het honorarium
11.1 De hoogte van het honorarium oftewel de vergoeding, die het OBM toekomt voor diens werkzaamheden, wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht naar keuze van partijen schriftelijk vastgesteld op één van de hieronder vermelde wijzen of een combinatie daarvan:
– op grondslag van de tijd besteed aan de vervulling van de opdracht;
– een tussen partijen overeengekomen vast bedrag;
– naar enige andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
11.2 Het honorarium op grondslag van bestede tijd wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst berekend door de vermenigvuldiging van het tussen partijen overeengekomen tarief per tijdseenheid met de hoeveelheid tijd die het OBM rechtstreeks aan de uitvoering van de opdracht besteedt.
11.3 Het honorarium als vast bedrag wordt bij het tot stand komen van de opdracht schriftelijk overeengekomen. Het vaste bedrag wordt geacht uitsluitend te dienen voor de vergoeding van de nauwkeurig in de opdracht vermelde omvang en duur van de werkzaamheden.
11.4 Opdrachtgever is afzonderlijke kosten verschuldigd voor wijzigingen, die het OBM dient uit te voeren, voor zover deze niet het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van het OBM.
11.5 Indien de wijzigingen het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van het OBM, is opdrachtgever wel kosten verschuldigd voor zover aan deze kosten werkzaamheden ten grondslag lagen, die ook bij een juiste vervulling van de opdracht noodzakelijk zouden zijn geweest.
11.6 In het geval er zich wijzigingen als genoemd in artikel 8 voordoen en deze tot een wijziging van de werkzaamheden van het OBM leiden, dan worden in overleg de kosten herzien.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Het OBM zal de te verrichten werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Als er desondanks fouten worden gemaakt, waardoor opdrachtgever schade lijdt, is daarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van het OBM is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door het OBM afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
12.2 Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het geen OBM voor de overeengekomen prestatie in rekening heeft gebracht met een maximum van € 5.000,-.
12.3 Het OBM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR HET GEVEN VAN CURSUSSEN,
TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden
13.1 Uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de cursus/training, wordt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gebracht van het al dan niet doorgang vinden van de desbetreffende cursus/training.
13.2 Annulering door opdrachtgever is kosteloos, indien dit tot uiterlijk 20 werkdagen vóór aanvang van de cursus/training, schriftelijk aan het OBM wordt medegedeeld.
13.3 Bij annulering door opdrachtgever na de in artikel 13.2 genoemde termijn, zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht. Eventueel bestaat de mogelijkheid om de deelnemer te laten vervangen door een ander persoon, die aan de gestelde kwalificaties voldoet.
13.4 In alle andere (uitzondering-)situaties, waarin de in dit artikel genoemde bepalingen niet voorzien, zal de beslissing door het OBM genomen worden.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid
14.1 Het OBM is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever, die hem ter beschikking worden gesteld, of anderszins kenbaar worden, door middel van het geven van de cursus/training.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Hoewel de cursus(informatie) met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt het OBM geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze cursus/training.
15.2 Voor het overige is het OBM aansprakelijk voor de schade, die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan het OBM toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen het OBM verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
15.3 Indien er om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen OBM voor de overeengekomen prestatie in rekening heeft gebracht met een maximum van € 2.000,-
15.4 Het OBM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

U vindt OBM door heel Nederland

OBM Noord

Emmen – Groningen
Hoogeveen – Leeuwarden

T: 06 – 40 39 70 72
E: [email protected]

Ga naar OBM Noord

OBM Oost

Deventer – Emmeloord –
Zwolle

T: 038-4669051
E: [email protected]

Ga naar OBM Oost

OBM RiVa

Arnhem – Ede –
Tiel

T: 0345 – 820 210
E: [email protected]

Ga naar OBM RiVa

OBM Midden Nederland

Hilversum –
Nieuwegein

T: 030 – 285 28 88
E: [email protected]

Ga naar OBM Midden Nederland